آنژیورادیال

این محصول شرکت میلاد دارو، یک وسیله فشرده کننده برای کمک به هموستاز شریان رادیال پس از یک عمل ترانس رادیال است.

این وسیله به دستور پزشک بر روی مچ دست بیمار بسته می شود.همزمان بیمار نیز باید از فعالیت های شدید بازویی که در حال جراحی است اجتناب کند. اگر فشار بالشتک خیلی زیاد باشد،سریعا باید فرآیند بسته شدن رگ را چک کنید و کلاهک چرخان را بچرخانید تا فشار بالشتک تنظیم شود.

اجزاء آنژیورادیال:

  1. کلاهک چرخان
  2. پلیت روی مچ
  3. بالشتک
  4. باند پارچه ای چسبی
  5. درپوش قفل کمکی
  6. نشانگر سفید(فشار مرجع 150-90میلی متر جیوه)
  • نشانگر آبی(فشار مرجع 185-125  میلی متر جیوه)
  • نشانگر سبز(فشار مرجع205-155 میلی متر جیوه)
  • نشانگر زرد(فشار مرجع215-175 میلی متر جیوه)
  • نشانگر قرمز(فشار مرجع295-195 میلی متر جیوه)